§1

DEFINICJE

 

 1. USŁUGODAWCA – Pewnaterapia.pl ul. Zielna 16, 78-600 Wałcz, NIP – 7651679232.
 2. PORTAL – portal internetowy Pewnaterapia.pl dostępny pod adresem internetowym https://pewnaterapia.pl/, prowadzony przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. ADMINISTRATOR – osoba uprawniona przez Usługodawcę do kontroli przestrzegania regulaminu Portalu przez Klientów i Użytkowników.
 4. KLIENT –  osoba fizyczna lub podmiot prawny korzystający z Usług oferowanych w ramach Portalu Pewnaterapia.pl.
 5. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu Pewnaterapia.pl oraz akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. USŁUGI – świadczenia Usługodawcy za pośrednictwem portalu internetowego Pewnaterapia.pl.
 7. WPIS DO KATALOGU – podstrona Portalu przeznaczona dla Klienta na prezentację ośrodka przez określony czas.
 8. OFERTA – propozycja Usługodawcy określająca istotne warunki przyszłej umowy świadczenia Usług.
 9. PAKIET ABONAMENTOWY – wariant korzystania z Portalu wybrany przez Klienta.
 10. DZIAŁANIA REKLAMOWE – działania umożliwiające pozycjonowanie Ośrodka w rankingu oraz dodatkowe promowanie ośrodka w wyznaczonych miejscach na Portalu i poza nim.
 11. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Usługodawcą a Klientem. Postanowienia umowy wchodzą w życie z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta.
 12. REGULAMIN – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu oraz zakres praw i obowiązków Usługodawcy, Klienta i Użytkownika.
 2. Warunkami dodania Wpisu do katalogu do Portalu są zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.
 4. Właścicielem Portalu jest wskazany w regulaminie Usługodawca.
 5. Usługodawca ma prawo powierzyć obsługę Portalu osobie trzeciej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Portalu treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach.
 7. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie, bez obowiązku informowania o tym Klientów Portalu.

 

§3

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa do Portalu i witryny internetowej zastrzeżone są na rzecz Usługodawcy. Prawa do elementów tekstowych, graficznych i zdjęć są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Portalu na podstawie Umowy.
 2. Portal oraz znajdujące się w nim elementy podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§4

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne sprzętu, z którego korzysta Klient.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu, które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącza internetowego.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Portalu w celu modernizacji lub wprowadzenia uaktualnień.
 4. Dane i informacje udostępniane w Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Usługodawca uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność udostępnianych przez Portal informacji. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji udostępnianych w Portalu ponosi Użytkownik.
 5. Usługodawca ma prawo do zmian w sposobie działania Portalu bez konieczności wcześniejszego ogłoszenia. Usługodawca ma prawo odmówienia publikacji obrazów oraz treści, jeśli niezgodne są one z zasadami etyki, naruszają dobro osób trzecich oraz służą promocji obiektów, których Usługodawca nie może zweryfikować.

 

§5

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy Portalu zobowiązani są w szczególności do:
  1. korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem i zwyczajami,
  2. zapoznania się z aktualną treścią regulaminu,
  3. przestrzegania regulaminu oraz zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z Internetu,
  4. niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy Portalu o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Portalu.
 2. Użytkownicy Portalu mają możliwość wyszukiwania ośrodków oraz dokonywania ich oceny i wystawiania opinii na ich temat.
 3. Użytkownikowi nie wolno wprowadzać w błąd Usługodawcy i Klientów Portalu w zakresie przekazywanych danych. W przypadku wykrycia przez system lub Usługodawcę nielegalnie wpisanych opinii dotyczących danego ośrodka, ośrodek zostanie poinformowany o tym fakcie. W przypadku dodawania opinii przez sam Ośrodek na swoim profilu lub na profilach innych ośrodków, łamiący regulamin może zostać usunięty z Portalu.

 

§6

PŁATNOŚCI

 1. Usługi  świadczone są odpłatnie. 
 2. Płatność za Usługę uiszczana jest za pomocą serwisu Przelewy 24.
 3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia płatności niezwłocznie po zamówieniu Usługi.
 4. Usługę uznaje się za opłaconą w momencie uznania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Po dokonaniu płatności Usługodawca dostarczy na adres e-mail Klienta właściwy dokument rozliczeniowy. 
 6. Wysokość opłat uzależniona jest od wyboru Pakietu Abonamentowego:
  1. Pakiet Brązowy, 
  2. Pakiet Srebrny, 
  3. Pakiet Złoty. 

Aktualny cennik jest dostępny na stronie pewnaterapia.pl/pakiety/.

 1. Podane ceny są cenami w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

 

§7

PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU

 1. Po zakończeniu rocznego okresu, na który został wykupiony Pakiet Abonamentowy dla ośrodka, Klient ma prawo przedłużyć wpis o kolejny rok. Przedłużenie wpisu, nie jest równoznaczne z szeregiem czynności zawartych w pakietach startowych, a tylko daje możliwość utrzymania ośrodka w danej kategorii.

 

§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Usługodawca może zaprzestać udzielania Usług w stosunku do danego Klienta w przypadku przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.
 3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@pewnaterapia.pl.
 5. Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca na rzecz Klienta wszelkie uiszczone przez niego należności. 
 6. Zwrot odbywa się na rachunek bankowy, którym posługiwał się Klient w chwili zakupu.

 

§9

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca ma prawo wykorzystania pozyskanych informacji do tworzenia Wpisu do katalogu.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi przepisami wykonawczymi ds. RODO. 
 3. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod ogólnym adresem mailowym: kontakt@pewnaterapia.pl.
 4. Serwis Pewnaterapia.pl wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie instalowane w przeglądarce Klienta lub Użytkownika.
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika i są przeznaczone do korzystania z Portalu Pewnaterapia.pl.